Breda lösningar för länsbornas bästa

Debatt Artikeln publicerades
Primärvården i länet behöver byggas ut och förnyas. I sin politiska plan för de kommande åren lovar den nya regionmajoriteten att sats 100 miljoner kronor till att rekrytera nya distriktsläkare.
Foto: Bertil Ericson / TT
Primärvården i länet behöver byggas ut och förnyas. I sin politiska plan för de kommande åren lovar den nya regionmajoriteten att sats 100 miljoner kronor till att rekrytera nya distriktsläkare.

Region Kalmar län

”Länsunionen har konstruktivt förhandlat fram en gemensam politik som sätter Kalmar län och invånarnas bästa främst. Genom att samarbeta är vi övertygade om att vi kan lyckas åstadkomma mycket mer för vår region.”

Blockpolitiken i Landstinget i Kalmar län har brutits upp av väljarna. Därför har vi format en majoritet som speglar denna vilja. Samarbete, pragmatism och politik som ser hela Kalmar län, är den nya vägen. Den nya politiska majoriteten, som vi kallar Länsunionen, stakar nu ut vägen framåt.

Valet till landstingsfullmäktige i Kalmar län blev oklart och osäkert. Ingen tydlig vinnare kunde utses och ingen majoritet gick att skapa hos något av de traditionella blocken. Sverigedemokraterna, som hade knappt en sjättedel av rösterna, skulle därför ha blivit vågmästare. Därmed riskerades en situation där ett parti med sina rötter i främlingsfientlighet och nationalism skulle få avgörande inflytande på politiken.

En sådan situation hade blivit ohållbar och skadlig för Kalmar län. De reformer och det ledarskap som den nya region Kalmar län kräver hade blivit lidande. Därför har våra tre partier valt att skapa en ny majoritet. Länsunionen har konstruktivt förhandlat fram en gemensam politik som sätter Kalmar län och invånarnas bästa främst. Genom att samarbeta är vi övertygade om att vi kan lyckas åstadkomma mycket mer för vår region. Så här kommer huvuddragen i Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma politik se ut för de kommande fyra åren.

En jämlik, jämställd och nära vård för alla

# Invånarna i region Kalmar län ska ha tillgång till en trygg, jämlik, jämställd och nära vård oavsett var i länet man bor. För att säkerställa detta måste primärvården reformeras och byggas ut. Vi satsar därför i ett första skede 100 miljoner kronor extra för att bland utöka antalet distriktsläkartjänster i länet.

# Det övergripande målet är en köfri vård. Den som behöver vård ska inte behöva vänta längre än vad vårdgarantin garanterar. Under mandatperioden genomför vi Patientkontrakt som innehåller tydliga uppgifter om var och när vården ska ges.

# Det ska bli möjligt för fler entreprenörsdrivna mottagningar och fler filialmottagningar på mindre orter att etableras. Vi ska ge fler invånare fast läkarkontakt, fler hembesök ska göras och äldremottagningar ska kunna skapas på fler hälsocentraler.

# Där väntetider till vården blir långa, till exempel till utprovning av hörapparater och behandling av gråstarr, ska vårdval införas.

# Tillgängligheten till Barn- och ungdomspsykiatrin ska öka. En utredning ska utarbeta förslag på hur detta ska ske.

# Väntetiden till 1177 ska minska. Den genomsnittliga väntetiden ska vara max fem minuter.

# Vi ska utveckla regionens tre sjukhus. För att möta framtidens behov behövs ökad specialisering, men också en sammanhållen vårdkedja över hela länet.

# Länssjukhuset i Kalmar får nya förutsättningar när läkarutbildningen startar 2019. Möjligheten till forskning och nya utbildningscentrum ökar sjukhusets attraktionskraft.

# Ortopediverksamheten i Oskarshamn ska utvecklas så att fler utomlänspatienter kan tas emot.

# Den akutkirurgiska kompetensen vid Västerviks sjukhus ska säkras och utvecklas långsiktigt.

Anders Henriksson (S), blivande regionråd.
Foto: SUVAD MRKONJIC
Anders Henriksson (S), blivande regionråd.
” Primärvården måste reformeras och byggas ut. Vi satsar därför i ett första skede 100 miljoner kronor extra för att bland utöka antalet distriktsläkartjänster i länet.”
Anders Henriksson (S)

Medarbetarna – det viktigaste vi har

# Det behövs fler händer i vården. Fler läkare, fler sjuksköterskor och fler undersköterskor. Men vi måste också se till att dessa yrkesgrupper får använda sin kompetens bättre, bland annat genom att avlasta administrativa uppgifter.

# Det är viktigt att regionens medarbetare ges goda möjligheter till karriärvägar, en god löneutveckling och ett livslångt lärande. Rätten till heltid är grundläggande.

# Vi vill att minskade kostnader för hyrpersonal satsas på förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor för regionens egna medarbetare.

Din hälsa är grunden

# Hälsosamtal ska erbjudas vid 40, 50 och 60 års ålder.

# Screening för tjocktarmscancer ska erbjudas alla mellan 60 och 74 år.

# Diabeteskonsulenter ska finnas tillgängliga för barn och ungdomar i hela regionen.

# Ett pilotprojekt med psykiatrisk akutbil (psykiatriambulans) ska genomföras.

Ordning och reda i ekonomin

# Landstinget har haft överskott i 13 år. Det ger en styrka för den nya regionen. Samtidigt står ekonomin, liksom övriga kommun- och regionsverige, inför stora utmaningar. Det är självklart att regionen ska förvalta skattemedlen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och det gäller oavsett om verksamheter drivs i offentlig eller privat regi. Regionen ska gå med överskott och investeringar göras med egna medel.

Alla människors lika värde

# Kulturen är en viktig hörnsten i samhällsbygget. Det är en vaktpost för det öppna, demokratiska och toleranta samhället. Med ett fritt och aktivt kulturliv kan samhället möta den ökade intoleransen och värna demokratins kärnvärden.

# Kulturen ska vara tillgänglig för alla invånare i Region Kalmar län. För att öka tillgängligheten ska stödet till arrangörsföreningarna utvecklas och ett riktat stöd till kulturarvsföreningar och hembygdsrörelsen på det regionala planet införas.

Klimat att växa i

# Region Kalmar län har unika förutsättningar att vara en tillväxtregion. De gröna näringarna har ett starkt fäste här och livsmedelsproduktionen har både anor och framtid att bygga på.

# Regionen ska aktivt jobba för att stärka företagsklimatet i hela regionen.

# Regionen kommer att arbeta för att öka andelen närproducerade livsmedel vid offentlig upphandling.

# År 2020 ska alla invånare i Region Kalmar län ha tillgång till bredband.

# Vi ska arbeta fram ett Sydostpaket för att lyfta den regionala infrastrukturen till en konkurrenskraftig nivå. Det betyder nysatsningar på nya och underhåll av befintliga vägar, järnvägar och flyglinjer.

# En pendeltågslösning ska utvecklas längs bland annat Stångådalsbanan.

# Vi ska, tillsammans med andra aktörer, skapa ett Matens hus där regionens olika produkter ska kunna provsmakas och presenteras.

# Seniorkortet i kollektivtrafiken i region Kalmar län ska permanentas.

Det här är början. Början på något nytt, starkt och tåligt. Början på Region Kalmar län och en utveckling mot ett ännu starkare, friskare och företagsammare län. Och det börjar med Länsunionen.

Anders Henriksson (S)

Christer Jonsson (C)

Pierre Edström (L)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.