Ännu ett bra år för Kalmar

Debatt Artikeln publicerades

Kommunpolitik i Kalmar

”Att hela kommunen ska leva är av yttersta vikt för oss. Under året har vi tagit beslut om en överenskommelse med Telia som innebär 100 procent tillgång till fiber i hela Kalmar senast år 2020.”

Vi har nu fått årsredovisningen för 2017. Det var ett mycket bra år för Kalmar. Bostadsproduktionen slog rekord och antalet invånare ökade rejält. Arbetslösheten är fortsatt lägre än riket och lägst bland jämförelsekommunerna. Den kommunala välfärdsverksamheten har fått mer resurser och håller hög kvalité. Företagsklimatet har blivit bättre och det andas optimism runt Kalmar.

Det bekräftas också när tidningen Fokus rankar var i Sverige som det är bäst att bo och leva. Kalmar hamnar på plats 16 av 290 kommuner. Vi gör det näst bästa ekonomiska resultatet någonsin. Vi klarar stora investeringar utan att låna.

För att ge bättre förutsättningar till våra industriföretag har ett nytt område norr om Snurrom nu tagits i anspråk. Dit kommer bland annat Norden att flytta. Modigs Machine Tools etablerar sig i Kalmar och har precis tagit ett första spadtag.

En väl utbyggd infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken byggs ut, fler åker kollektivt. Kalmar växer som bra cykelkommun. Under året skrev vi ett gemensamt remissvar med Växjö och Karlskrona rörande den nationella infrastrukturplanen. Kalmar Öland Airport har en fortsatt positiv passagerarutveckling.

Kalmar var tillsammans med Tibro och Västervik de tre slutkandidaterna för "Årets stadskärna 2017". Vi säger Grattis till vinnaren Västervik!

Kalmars nya solpark på flygplatsområdet är enligt den politiska ledningen i Kalmar kommun ett exempel på hur Kalmar satsar på miljövänlig energi. Solenergi används exempelvis nu till  kommunala byggnader.
Foto: Mats Holmertz
Kalmars nya solpark på flygplatsområdet är enligt den politiska ledningen i Kalmar kommun ett exempel på hur Kalmar satsar på miljövänlig energi. Solenergi används exempelvis nu till kommunala byggnader.

Att hela kommunen ska leva är av yttersta vikt för oss. Under året har vi tagit beslut om en överenskommelse med Telia som innebär 100 procent tillgång till fiber i hela Kalmar senast år 2020. För att möjliggöra detta satsar Kalmar kommun 48 miljoner. Vi har tagit beslut om bygdepeng och vi har säkrat en mack i Påryd. Samverkan med de viktiga Gröna Näringarna löper på och i vår region finns de mest optimistiska lantbrukarna i landet.

Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsutbud. Evenemangen sommaren 2017 slog alla rekord och Kalmar utsågs också till "Årets Sommarstad" för tredje året i rad. Vi har under året beslutat om start för Byteaterns ombyggnad och vi fortsätter arbetet med Kulturkvarteret. Vi kommer också allt närmare startbeslutet för en ny bad- och friskvårdsanläggning vid Snurrom.

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Foto: Mats Holmertz
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.
”Integrationsrådets arbete under 2017 har varit viktigt för att Kalmar ska nå målen för integration och ett Kalmar för alla.”
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande

Vi når våra mål om ökad bostadsproduktion och maximerar därmed våra möjligheter att fortsätta att växa. Kalmar kommun har under 2016 och 2017 tagit fram detaljplaner som möjliggör cirka 1750 bostäder, varav 227 småhus. För att nå det långsiktiga målet om bostadsproduktion återstår att planera för 750 bostäder varav 74 småhus. Detta bedömer vi klara med god marginal redan 2018.

Kalmar blir en allt grönare kommun. En upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer och en handlingsplan för Giftfri förskola och skola antogs under året av kommunfullmäktige. Arbetet med mikroplaster och farliga ämnen i varor och kemiska produkter har utvecklats. Inom förskola och skola fortsätter utbildningen av barn och unga så de får den kompetens de behöver för att leva miljösmart.

Vi har fortsatt att bygga ut med solenergi på kommunala byggnader och solcellsparken vid flygplatsen har tagits i bruk. Under 2017 tog vi också beslut om att bygga ett nytt och modernt reningsverk. Ett viktigt beslut för att klara Kalmars vår miljö och kommunens expansion.

Att förbättra kvaliteten i verksamheterna pågår ständigt i exempelvis skola, socialtjänst och omsorgsverksamhet. Vi kommer allt närmare målen om att år 2020 bli bland de 30 bästa kommunerna inom skola och omsorg. Vi gör det genom de satsningar som gjorts på bland annat utbyggd förskola och fler omsorgsplatser.

Vi har under flera år prioriterat arbetet med att jämställdhetssäkra den kommunala verksamheten. Även om vi har en del kvar att åtgärda så tar vårt arbete oss närmare vårt mål. Samma sak när det kommer till vårt arbete med integrationen. Integrationsrådets arbete under 2017 har varit viktigt för att Kalmar ska nå målen för integration och ett Kalmar för alla.

Arbetet med att visa på att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas blir allt viktigare då fler yrken inom välfärdssektorn är svårrekryterade bristyrken och vi konkurrerar med andra kommuner samt med landsting om samma personal. Kalmar växer vilket gör att vi behöver fler medarbetare i olika verksamheter framförallt inom socialtjänst, förskola/skola och äldreomsorg. Från 2017 är heltid norm för alla nyanställningar.

En ny verksamhet har inrättats, Trygghets- och larmcentralen (TLC), vars verksamhet kan förväntas få positiva effekter för invånarnas trygghet och säkerhet. Verksamheten är förlagd till den nya brandstationen och den högtidliga invigningen i december gjordes av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Vi vill slutligen rikta ett stort Tack till alla invånare som medverkat till att göra 2017 till ett bra år och naturligtvis till kommunens medarbetare som åter igen genomfört ett fantastiskt arbete dygnet runt för så många. Tack!

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande

Dzenita Abaza (S), kommunalråd

Ingemar Einarsson (C), kommunalråd

Bertil Dahl (V), kommunalråd